Prehlásenie k ochrane osobných údajov

O nás
Moris Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá sa venuje najmä predaju vozidiel Audi a Škoda a servisu vozidiel značiek Audi, Škoda, VW osobné vozidlá, VW úžitkové vozidlá a SEAT.
Okrem predaja nových vozidiel sa venujeme aj predaju jazdených vozidiel pod značkou Moris Plus a predaju jazdených manažérskych vozidiel Audi pod značkou Audi Gebrauchtwagen :plus.
Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby.

Prehlásenie vedenia spoločnosti
Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

My ako vedenie spoločnosti prehlasujeme, že Vaše osobné údaje sú v našich rukách v bezpečí, čo pravidelne preverujeme kontrolou ich spracovania našimi zamestnancami.

Kontaktné adresy
V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese našej kontaktnej osoby:
ochranaou@moris.sk. Máte na to právo.

Nami poverená osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov. Nie je možné si vyžiadať informácie o osobných údajoch inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Spracovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávane v prípade ak:

 • Ste návštevníkom našej webovej stránky a súhlasili ste s použitím cookies
 • Plánujete si zakúpiť u nás tovar alebo službu a bola Vám vypracovaná cenová ponuka
 • Kúpili ste si u nás tovar alebo službu
 • Zaregistrovali ste sa v našom e-shope
 • Zaslali ste svoju požiadavku prostredníctvom objednávkového formulára
 • Reklamovali ste u nás tovar alebo službu
 • Vyjadrili ste podnet ( pozitívny, negatívny ) prostredníctvom mailu alebo sociálnych sietí
 • Zúčastnili ste sa súťaží, ktoré sme pre Vás organizovali
 • Ste  našim zamestnancom, prípadne máme s Vami uzatvorenú inú obdobnú zmluvu
 • Radi by ste sa zamestnali v našej spoločnosti a zaslali ste Žiadosť o prijatie do zamestnania, prípadne Motivačný list a súhlasili ste so spracovaním Vašich osobných údajov
 • Vstúpili ste do nášho priestoru a boli ste zaznamenaní monitorovacím zariadením
 • Uplatnili ste si u nás práva dotknutej osoby
 • Ste našim dodávateľom
 • Ste našim odberateľom

Účelom, za akým spracovávame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvavame za rôznym účelom. Odvíjajú sa od toho, v akom vzťahu ste s našou spoločnosťou.
Prosím, pozrite si informačné povinnosti a vyberte si tú, ktorá sa týka Vás.
Nájdete tam odpoveď na svoje otázky, prípadne sa môžete obrátiť na našu kontaktnú osobu.

Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Dĺžku doby spracovania Vašich osobných údajov nájdete v informačnej povinnosti, ktorú sme pre Vás zverejnili.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.

V prípade nevyhnutnosti máme uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktorí v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú alebo k nim majú prístup. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom.

Naša webová stránka používa súbory cookies. Tieto súbory používame na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov stránky a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Pokiaľ sa chcete dozvedieť o používaní cookies viac, prosím kliknite na odkaz na stránke, keď Vám o cookies vybehne informácia. Tam sa dozviete aj o dĺžke spracovania Vašich osobných údajov za týmto účelom.

Okrem sprostredkovateľov, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.

Ochrana osobných údajov vs. tretie krajiny
Vaše osobné údaje s tretími krajinami zdieľame len v prípade, že právnym základom je zmluva o kúpe tovaru.

Vaše práva ako dotknutej osoby
Zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac
Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk alebo  Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad  ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Naša mlčanlivosť
Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť, a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku funkcie, zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení citovaného zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov
 • Všetci akceptujeme poučenie o dôsledkoch protispoločenskej činnosti, ktorá určuje pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní totožnosti osoby, ktorá podnet podala podľa zákona č. 307/2014 Z. z. Zákon o protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade akýchkoľvek zmien, alebo novelizácii zákona Vás budeme včas informovať.