Prehlásenie k ochrane osobných údajov

 

O nás

Sme obchodná spoločnosť, ktorá sa venuje predaju vozidiel Audi a ŠKODA a servisu vozidiel značiek Audi, ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen - úžitkové vozidlá a SEAT. Okrem predaja nových vozidiel prevádzkujeme aj predaj jazdených vozidiel pod značkou Moris Plus a predaj jazdených manažérskych vozidiel Audi pod značkou Audi Gebrauchtwagen :plus. Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby.

Prehlásenie vedenia spoločnosti

Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
My ako vedenie spoločnosti prehlasujeme, že Vaše osobné údaje sú v našich rukách v bezpečí, čo pravidelne preverujeme kontrolou ich spracovania našimi zamestnancami.

Kontaktné adresy

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese našej kontaktnej osoby: JUDr. Mgr. Peter Švider, peter.svider@moris.sk. Máte na to právo.

Nami poverená osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov. Nie je možné si vyžiadať informácie o osobných údajoch inej osoby, pretože tým chránime jej osobné údaje a držíme ich v bezpečí.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade ak:

 • Ste návštevníkom našej webovej stránky
 • Uzatvorili ste s nami zmluvu (napríklad pri kúpe a predaji vozidla)
 • Prišli ste si ku nám nechať opraviť Vaše vozidlo
 • Zakúpili ste si u nás tovar cez náš e-shop
 • Objednali ste si u nás servisnú prehliadku cez objednávkový formulár
 • Objednali ste si u nás skúšobnú jazdu na novom vozidle
 • Odoberáte o nás newslettre
 • Zúčastňujete sa na súťažiach, ktoré naša spoločnosť pre Vás pripravila
 • Ak ste nám zaslali žiadosť o podanie informácií o spracovaní Vašich osobných údajoch


Vaše údaje spracovávame v rozsahu:

 • Meno a priezvisko, titul
 • Trvalý pobyt
 • E-mailový kontakt
 • Telefónne číslo
 • Ak máte s nami uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše údaje v rozsahu uvedenom v zmluve


Účel, za akým spracovávame Vaše osobné údaje

 • Ak ste si ku nám prišli dať opraviť Vaše vozidlo, v systémoch, v ktorých spracovávame Vaše osobné údaje, máte vytvorené karty zákazníka. Celý systém je chránený spoločnosťou, ktorá pre nás tento systém dodáva.
 • Archivujeme Vaše údaje v prípade, ak ste si u nás zakúpili vozidlo.
 • Vedieme evidenciu zákazníkov, ktorí použili náš e-shop na zakúpenie tovaru.
 • Vedieme evidenciu zákazníkov, ktorí sa zúčastnili súťaží, ktoré organizujeme my, alebo náš Import (ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a PORSCHE Slovakia s.r.o.).
 • Súhlasili ste, aby sme Vám zasielali novinky e-mailom.


Dĺžka spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania. Ihneď ako požiadate o zrušenie spracovania Vašich osobných údajov, bude Vám vyhovené a Vaše údaje už nebudú súčasťou našej databázy.

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami.
V prípade nevyhnutnosti máme uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľmi, ktorí v našom mene Vaše osobné údaje spracovávajú, alebo k nim majú prístup. Pri výbere sprostredkovateľom a prípadných sprostredkovateľov sprostredkovateľa sme dbali na ich organizačné, technické a personálne zabezpečenie, aby Vaše osobné údaje boli u nich v čase spracovania v bezpečí. My sme vyvinuli a vyvíjame maximálne úsilie, aby Vaše osobné údaje zostali v bezpečí počas archivácie a zlikvidovali sme ich v súlade so zákonom.
Naša webová stránka používa súbory cookie. Tieto súbory používame na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov stránky a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.
Okrem sprostredkovateľom, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu.
Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín.


Vaše práva ako dotknutej osoby

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vám ako dotknutej osobe pridelil tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac

Prosím navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk. Na tejto stránke si viete naštudovať aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Naša mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebu a bez súhlasu zverejniť a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku funkcie, zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení citovaného zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov
 • Všetci akceptujeme poučenie o dôsledkoch protispoločenskej činnosti, ktorá určuje pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní totožnosti osoby, ktorá podnet podala podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade akýchkoľvek zmien alebo novelizácií zákona Vás budeme včas informovať.