Projekty

1. Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie v spoločnosti Moris Slovakia s. r. o.

V rámci trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti Moris Slovakia s.r.o. kladieme dôraz na starostlivosť o životné prostredie a zníženie energetickej náročnosti.  Jedným z prvých projektov, ktorý nám v tomto smere pomôže je výstavba  strešnej fotovoltickej elektrárne. 

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,0995 MWe

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 74,956 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 12,3 t ekviv. CO2.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU:

Operačný program: Kvalita životného prostredia       

Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Názov projektu:  NFP310040DAY2 - Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie v spoločnosti Moris Slovakia s. r. o