Protispoločenská činnosť

Prehlásenie k protispoločenskej činnosti

O nás

Sme obchodná spoločnosť, ktorá sa venuje predaju vozidiel Audi a Škoda a servisu vozidiel značiek Audi, Škoda, Volkswagen, Volkswagen - úžitkové vozidlá a SEAT. Okrem predaja nových vozidiel prevádzkujeme aj predaj jazdených vozidiel pod značkou Moris Plus a predaj jazdených manažérskych vozidiel Audi pod značkou Audi Gebrauchtwagen :plus. Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby, a taktiež nediskriminujúce pracovné prostredie bez prvkov protispoločenskej činnosti.

Prehlásenie vedenia spoločnosti

Spoločnosť Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice, IČO: 36 214 574 v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „Zákon o protispoločenskej činnosti“) má vnútropodnikovým predpisom upravené podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Vnútropodnikový vykonávací predpis určuje podrobné pravidlá o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, o evidovaní podnetov a zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podnet podala, o oboznamovaní osoby, ktorá podnet podala s výsledkom preverenia, ako aj o spracovaní osobných údajov uvedených v podnete.

Podanie podnetu

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronického anonymného formulára na intranete spoločnosti Moris Slovakia s.r.o., ako zamestnávateľa.

Písomný podnet je možné podať zodpovednej osobe alebo na ktoromkoľvek infopulte spoločnosti Moris Slovakia s.r.o., ktorý je povinný doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby – právnik spoločnosti.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: podnety@moris.sk alebo anonymne prostredníctvom formulára na intranete spoločnosti Moris Slovakia s.r.o. Podnety prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty, je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet. Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní odo dňa jeho prijatia.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

Na účely vedenia evidencie podnetov je spoločnosť Moris Slovakia s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje z podnetu v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

Ďalej je spoločnosť Moris Slovakia s.r.o. oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

- ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil za zverejnené;
- ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona;
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
- ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Naša mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí pretože dodržiavame povinnosti a pravidlá vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných príslušných právnych predpisov.

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 01.03.2019.

V prípade akýchkoľvek zmien alebo novelizácií zákona Vás budeme včas informovať.