Kariéra

Aktuálne voľné pozície:

Obchodná spoločnosť Moris Slovakia, s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že si nevedie databázu uchádzačov o zamestnanie a v prípade, že nebudú kontaktovaní do 30 pracovných dní, po uvedenej lehote bude ich žiadosť, životopis, motivačný list a ostatná dokumentácia mechanicky zlikvidovaná (skartovaná).

Uchádzač o zamestnanie zaslaním formulára, resp. žiadosti o prijatie do pracovného pomeru dáva prevádzkovateľovi IS – obchodnej spoločnosti Moris Slovakia, s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov na spracúvanie osobných údajov po dobu 30 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, a to z dôvodu vykonania analýzy vhodnosti uchádzača na vybranú pracovnú pozíciu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Máte záujem pracovať v dynamickom kolektíve stabilnej spoločnosti? Pošlite nám svoj profesijný životopis so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov na: personal@moris.sk.

Písomný súhlas, ktorý nájdete na tejto stránke nám môžete spolu so štruktúrovaným životopisom zaslať na adresu:

Moris Slovakia s.r.o.
Personálne oddelenie
Alejová 4
040 11 Košice