Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície: momentálne žiadne pozície nie sú voľné.

Máte záujem pracovať v dynamickom kolektíve stabilnej spoločnosti? Pošlite nám svoj profesijný životopis so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov na: personal@moris.sk.

Písomný súhlas, ktorý nájdete na tejto stránke nám spolu so štruktúrovaným životopisom zašlite na adresu:

Moris Slovakia s.r.o.
Personálne oddelenie
Alejová 4
040 11 Košice

Obchodná spoločnosť Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice týmto oznamuje uchádzačom o zamestnanie, že si nevedie databázu uchádzačov o zamestnanie a v prípade, že nebudú kontaktovaní do 30 pracovných dní, po uvedenej lehote bude ich žiadosť, životopis, motivačný list a ostatná dokumentácia mechanicky zlikvidovaná (skartovaná).

Uchádzač o zamestnanie zaslaním formulára udeľuje prevádzkovateľovi IS – obchodnej spoločnosti Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice súhlas v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dobu 30 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti s formulárom, a to z dôvodu vykonania analýzy vhodnosti uchádzača na vybranú pracovnú pozíciu. Po uvedenej lehote budú jeho osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.